Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

hugoOkategoriserade

I Finanstilsynets strategiplan for 2019-2022 er gjenopprettingsplaner et viktig omtalt tema. Dette vil i stor grad bli prioritert i årene fremover. Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner sikrer ikke bare at virksomheter er compliant, men gir også virksomheter verdifull læring som kan brukes for å synliggjøre økonomisk stabilitet til eiere samt sikre bedre kontroll i tilfelle uforutsette hendelser oppstår. Fra 1.januar 2019 trådte … Read More

Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022

hugoOkategoriserade

Tirsdag 29. januar 2019 publiserte Finanstilsynet sine strategiske mål for perioden 2019 til 2022. Hovedmålet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder gjen-nom en forsvarlig aktivitet på alle tilsynsområder. Finanstilsynet uttrykker likevel at en-kelte områder er av særlig prioritet. Disse er makrotilsyn, soliditetstilsyn med banker, tilsyn med utlånpraksis, pensjons- og fondsprodukter, betalingsforetak og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I statsbudsjettet … Read More

IRB-tilsyn

hugoOkategoriserade

I løpet av 2018 har Finanstilsynet gjennomført tilsyn hos flere banker for oppfølgning av deres beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Som følge av Basel II kan banker søke om å bruke egne modeller for å beregne kapitalkravet for kredittrisiko. Det er en generell oppfatning om at bruk av IRB-modeller fører til lavere kapitalkrav enn standardmetodene i det generelle regelverket. Dette … Read More

Nye regler for forsikringsdistribusjon

hugoNyheter

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. Hovedformålet med IDD er å sørge for økt forbrukerbeskyttelse i tillegg til å gi likere konkurransevilkår for ulike distribusjonskanaler. 26. oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at Norge har tatt forbehold om behandling i Stortinget. Det er derfor usikkert når IDD-bestemmelsene trer i kraft i … Read More

EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet

olofNyheter

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet. Testen stresser markedet som helhet og dets evne til å absorbere mulige markedssjokk. To av scenariene var en kombinasjon av markeds- og forsikringsspesifikke risikoer, det tredje naturkatastrofe. Resultatet bekrefter at det er en signifikant sensitivitet for mulige markedssjokk. Sårbarheten forekommer ikke … Read More