FCG / Insikter & publikationer / Publikasjoner

Publikasjoner


Download: IDD – Nye regler for forsikrings-distribusjon

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. Hovedformålet med IDD er å sørge for økt forbrukerbeskyttelse i tillegg til å gi likere konkurransevilkår for ulike distribusjonskanaler. 26. oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at Norge har tatt forbehold om behandling i Stortinget. Det er derfor usikkert når IDD-bestemmelsene trer i kraft i Norge. FCG nevner fire områder hvor implementeringen av IDD vil medføre nye eller endrete krav. Fremstillingen er basert på direktivteksten og høringsnotatene fra Justis -og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet. Vi gjør oppmerksom på at det endelige regelverket som vedtas kan fravike fra høringsnotatene.

Download: XBRL-Løsning for finansiell Myndighetsrapportering

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) er en global standard som bygger på XML-syntaksen (og relaterte teknologier) for dokumentering, rapportering og lagring av finansiell data. Formatet blir brukt av både tilsynsorganer og bedrifter for å utveksle finansiell informasjon. Formålet med implementeringen vil være å sikre en standardisert rapportering tilpasset nye økte tilsynskrav, samt å bedre valideringen og kvaliteten på innrapportert data.

11. Februar 2018 er absolutt siste frist for innlevering av CRD IV rapportering for Q4 2017. Og da må rapporteringen skje i XBRL formatet.

 

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Nye personvernsforordningen

Den 25 mai 2018 trer den nye personvernforordningen i kraft. Fristen for gjennomføring i norsk rett er samme dato. Det nye regelverket vil erstatte den nåværende personopplysningsloven (POL). Forordningen innebærer bedre og flere rettigheter for personer som får sine personopplysninger registrert (de registrerte) og medfører skjerpede krav og plikter til foretak og organisasjoner som behandler personopplysninger. Kravene medfører at, beslutninger må fattes, rutiner må revideres og tiltak gjennomføres for å sikre de registrertes personvern på en måte som oppfyller kravene i det kommende regelverket.

 

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: EMIR – kort oppsummert

EMIR – kort oppsummert – utfordringene står i kø med rapportering, clearing og marginering!

I juni 2016 ble floken med EUs tilsynsmyndighet og grunnlovens suverenitetsregel endelig løst – og i september 2016 ble EUs Derivatforordning (EMIR) inntatt i EØS. 8. desember 2016 ble EMIR vedtatt innført i verdipapirhandellovens kapittel 13 med sikte på ikrafttredelse tidlig 2. kvartal i 2017.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Regulatory Insight

Siden 2008 og finanskrisen vært en jevn strøm av nye regelverk mot finansbransjen. Mange har handlet om bransje og institusjonsinterne regler. I denne «Insight» «Regulations becomes Personal» har FCG sett nærmere på 5 kommende store og omfattende regelverk som medfører store endringer. Og alle disse 5 regelverkene vil påvirke enkeltindividet og allmenheten.

Det er derfor på tide å ta det personlig!

Håndtering av ekstern kommunikasjon og forventninger vil stille ekstra krav til og medfører utfordringer både for bransjen og myndighetene

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Advantages of outsourcing risk performance calculations

Å outsource eller ikke er et strategisk viktig valg. Når man står overfor et slikt valg er ikke alle detaljene alltid opplagte. I denne FCG Insight drøfter vi de viktigste årsakene til at flere og flere bedrifter velger å outsource sine beregninger av ulike slag.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Challenges of an efficient risk calculation environment

Utfordringene med å opprettholde og utvikle en effektiv risikomåling med høy kvalitet, er både mange og komplekse. I denne publikasjonen illustrerer FCG noen av disse, som f.eks valg av IT-plattform for risiko program, som sikrer dekning og integritet av markedsdata og hvordan folk med rett kompetanse kan beholdes.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Creating value through risk based pricing

I kjølvannet av finanskrisen kan risikobasert prising fungere som et verktøy for bankene med formål om å bedre lønnsomheten, ta mer informerte strategiske beslutninger og optimalisere kundeforhold.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Comments on EIOPAs Technical Specifications for the Solvency II preparatory phase

30. april 2014 publiserte EIOPA tekniske spesifikasjoner som forberedelser til Solvens 2. Spesifikasjonene viser hvordan forsikringsselskapene vurderer eiendeler og gjeld, samt beregner soliditet og minstekrav til kapital.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: FCGs risk and performance calcuation services

FCG vil gjerne vise deg den løsningen som vi mener er blant de beste i sin klasse når det gjelder outsourcing av risiko og ytelsesberegninger. Dette kan være en måte å øke effektiviteten og kvaliteten på bedriften, uansett størrelse, spesialisering eller kompleksitet.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar

Download: Provisioning under IFRS 9

1 januar 2018 trer de nye reglene for finansielle eiendeler IFRS 9 og erstatter dagens regler i IAS 39. De nye reglene innebærer at banker og andre bedrifter som driver med finansielle eiendeler som oppfyller IFRS 9 fremover må reservere for forventet tap.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Document Act-on Form
Skickar