FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / IFRS 4

IFRS 4


IFRS 4 Fase II er en ny standard for innberetning og måling av forsikringskontrakter. Det er forventet å være klart innen utgangen av 2016, og vil tre i kraft fra 1. januar i 2020.

IFRS 4 Fase II har flere formål:

 • Sikre en standard som fanger opp alle aspekter av forsikringsavtalen.
  For eksempel komponenter som gir en mer gjennomsiktig regnskapsføring av økonomiske verdier som ønskes oppnådd, med innebygde opsjoner og garantier.
 • Sørge for transparent rapportering av forsikringsavtalen.
  Forsikringsavtalens resultateffekt skal være tydelig, så vel som risikoen som følger av avtalen. Hva som er resultatet av forsikringsvirksomheten, og de respektive resultater fra investeringer av de enkelte premiene skal bli tydeligere.
 • Sikre sammenlignbarhet mellom ulike produkter, selskap og juridiksjoner.
  IFRS 4 fase II vil erstatte de fleste disposisjoner mellom produkter og selskaper som eksisterer i dag. Videre vil IFRS 4 fase II bety at forsikringsavtalen vil være lettere å sammenligne med andre typer kontrakter.

For å oppnå dette krever den nye standarden:

 • En nåverdimetode som tar hensyn til all tilgjengelig informasjon, og som er i samsvar med observerbar markedsinformasjon som kan benyttes i verdsettelsen.
 • At kostnadene presenteres etterhvert som de oppstår, og forsikringsavtalen resultat presenteres slik at den gjenspeiler selskapets forventede utfall av det engasjementet som selskapet har antatt.

FCG tilbyr følgende tjenester i tolkning og tilpasning til IFRS 4 Fase II:

 • Rådgivning & opplæring
 • GAP-analyse og implementering
 • Prosjektledelse & support
 • Analyser og estimater
 • Kontroller og validering
 • Rapportering
 • Revisjons & ”Second Opinon”