FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / Solvens 2

Solvens 2


Gjennom Solvens 2-direktivet har EU reformert regelverket for forsikringsselskap. Hensikten er å styrke forholdet mellom soliditetskrav og risikotaking, gi bedre forbrukerbeskyttelse og skape et felles, europeisk finansmarked.

Direktivet trådte i kraft 1. januar 2016 med enkelte overgangsregler og unntak for mindre forsikringsselskap. De nye reglene omfatter:

 • Kvantitative krav til beregning av kapital,
  som for eksempel nye verdsettingsregler for soliditet, balanse, risikosensitiv kapitalkrav, prinsippbaserte regler knyttet til investeringer, mer sofistikerte kapitalkrav som er tilpasset den enkeltes bedrifts risikonivå.
 • Kvalitative krav til virksomhets- og risikostyring, internkontroll og tilsyn,
  som for eksempel tydeligere krav til systemer og prosesser for håndtering av totalrisiko, krav til regelmessig å utføre egne vurderinger av kapitalbehov, samt mer harmonisert og proaktiv overvåkning.
 • Krav til rapportering og offentliggjøring av informasjon.
  Gjennom økt rapportering på forskjellige områder, er intensjonen å gjøre det enklere for alle interessenter å kunne vurdere forsikringsselskapets faktiske situasjon.

FCG tilbyr følgende tjenester knyttet til Solvens 2:

 • Rådgivning og opplæring
 • GAP-analyse og implementering
 • Prosjektledelse
 • Ressurser og outsourcing
 • Analyser og beregninger
 • Kontroller og valideringer
 • Kvalitativ og kvantitativ rapportering
 • Revisjons og ”Second opinion”