FCG / Våre tjenester / Løsninger / Styreansvar

Styreansvar


Finanskrisen etterfulgt av innskjerpede reguleringer har tydeliggjort mangler i den interne kontrollen av finansielle selskaper. Det endelige ansvaret ligger hos styret, og mange ledermøter anses å ikke ha levd opp til sine forpliktelser til å ha god nok kunnskap om virksomheten og dens risiko, for kunne ta velbegrunnede beslutninger.

Nye regler

Nye regler fra 2015 gir Finanstilsynet rett til å utstede sanksjoner mot enkeltpersoner, som medlemmer av styret og daglig leder av kredittinstitusjoner og verdipapirselskap. Sanksjonsavgifter kan utstedes på inntil 5 millioner euro i enkeltsaker. Tilsvarende regler er i ferd med å bli innført også for fondsselskapene, og et lignende tankesett er innført for forsikringsselskaper gjennom Solvens II-reguleringen. Også andre næringer går i retning av å øke ansvaret for enkeltpersoner i styret og ledende stillinger.

Compliance

Ledelsen og andre beslutningstakere må derfor sørge for at selskapene oppfyller det ansvaret som regelverket pålegger dem. Usikkerheten er ofte stor knyttet til hva som må gjøres og hvor omfattende dette arbeidet må være for å tilfredsstille kravene. Utfordringen er å finne en god balanse og effektivitet i beslutningsprosessen for å kunne oppnå dette, ut fra et regulatorisk sunn styringssett, samtidig som virksomheten drives lønnsomt og utvikler seg for å oppnå sine mål.

Tjenester

FCG har spesialister med lang erfaring fra internkontroll. Våre konsulenter gir råd, bistand og opplæring til styret, administrerende direktør og ledende ansatte i finansielle selskaper innenfor ulike virksomhetsområder. Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Rådgivning og opplæring
  • GAP-analyser og implementering
  • Analyser
  • Kontroller og validering