FCG / Våre tjenester / Outsourcing / Internrevisjon

Internrevisjon


Internrevisjonsarbeidet er sentralt i finansielle selskaper, og blir ofte kategorisert som «den tredje og siste forsvarslinje.»

Funksjonen er styrets verktøy for å sikre god styring og kontroll. Gjennom en uavhengig og objektiv vurdering av egen virksomhet, kan god regelstyring, risikohåndtering og compliance etterleves.

Internrevisjonen står overfor store utfordringer på grunn av alle endringene i regelverk som påvirker selskap i finanssektoren. FCG hjelper deg til å utføre en komplett internrevisjon og vi kan bistå med spesialkunnskap. Dette kan vi gjøre gjennom outsourcing, men vi kan også bidra kun i utvalgte deler av arbeidet. Det kan for eksempel dreie seg om følgende tjenester:

  • Etterlevelse av regelverk (compliance)
  • Risikostyring for samtlige typer av risiko; kredittrisiko, forsikringsrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko
  • Modellvalidering – verdsettelsesmodeller, Solvens 2 internmodell, risikoberegninger, stresstestingsmodeller
  • Datastyring og kontroll
  • De fleste regelverk som Basel II og III, CRD I-IV, Solvens II, UCITS IV, MiFID