FCG / Våre tjenester / Outsourcing / Risikofunksjonen

Risikofunksjonen


Finanssektoren kjennetegnes av komplekse regler som stadig endres, noe som stiller høye krav til etterlevelse. Som spesialist innenfor risikostyring, kan vi bistå ledelsen og styret i risikostyringen, og hjelpe små og mellomstore bedrifter til å prioritere og identifisere forbedringsområder som bidrar til sunnere og bedre forretninger.

Metodikk

FCG har utviklet en anerkjent metode for effektiv forvaltning av risikofunksjoner. Helt forenklet gjennomfører vi innledningsvis en risikoanalyse fra et risikostyringsperspektiv for å identifisere bedriftens største risikoområder som operasjonell risiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko, strategisk risiko, forretningsrisiko og omdømmerisiko.

Basert på resultatene av analysen vil vi presentere en årsplan for virksomheten med en oversikt over ulike kontrollaktiviteter. Dette kan for eksempel innebære workshops for operasjonell risiko, kvalitetssikring av selskapets interne kapital og likviditetsvurdering (IKLU), gjennomgang av incident-håndtering, kvalitetssikring av den finansielle rapporteringen til Kredittilsynet og oppfølging av investeringsmandater.

Team

Vi jobber i team med en seniorkonsulent som er ansvarlig for funksjonen. Vi søker også kontinuerlig bistand fra andre spesialister i FCG for hele tiden å sikre rett kompetanse i hver enkelt sak. Våre konsulenter har bred erfaring fra både linjen og risikofunksjoner i finansselskap, noe som gir et godt bidrag både i analyse og praktisk etterlevelse av eksterne krav. I tillegg har flere av våre konsulenter arbeidet i ulike roller innenfor ulike tilsynsorgan, som også bidrar til verdifull kunnskap og erfaring i oppdragene.

Uavhengighet

FCG driver den utkontrakterte funksjonen selvstendig og uavhengig samtidig som vi jobber tett sammen med våre kunder og tilpasser vårt arbeid slik det passer for din situasjon. Vi kan dermed jobbe proaktivt og forutse mulige problemer. Vi er forretningsorienterte, åpne for hva som fungerer i din virksomhet og hvilke muligheter som ligger foran oss. På den måten er vi en langsiktig partner og rådgiver.

Risikostyring av FCG forvaltningsselskap

I FCG tilbyr vi også å håndtere risiko for AIF-forvaltere gjennom FCGs fondselskap.