FCG / Våre tjenester / Spesialområder / Aktuarielle tjenester

Aktuarielle tjenester


Forsikringsbransjen står overfor store utfordringer og stadig større regulatoriske krav til forsikringstekniske områder i virksomheten. Dette inkluderer analyse av forsikringsrisiko, beregning av forsikringstekniske avsetninger, beregning av kapitalkrav, aktuarielle estimat og datakvalitet.

I tillegg til å gå igjennom og utvikle alt fra aktuarielle modeller og metoder for teknologi og systemløsninger, må forsikringsselskap også revidere og avklare koblingen til strategisk planlegging, risikostrategi, produktutforming og kapitalstyring. Ved å gjøre dette, kan man fortsatt stå sterkt i konkurransen, og sikre oppnåelsen at kunde- og forretningsfordeler, samtidig som eksterne og interne regler etterleves.

Gjennom uavhengig rådgivning vil vi kunne bistå med både kontroll og måling, i tillegg til styring og rapportering av risiko. Vi utfører dette innen områdene skadeforsikring, risikoforsikring, pensjonsforsikring, annen livsforsikring, og reassuranse.

FCG har et bredt kompetansetilbud innen aktuarområdet:

 • Bedriftsstyring – som aktuar, styringsdokumenter og egnethetskrav
 • Regeletterlevelse- som forsikringstekniske retningslinjer, forsikringstekniske beslutningsunderlag, sikkerhetsavsetninger og overgangsordninger
 • Risikostyring
  risikostyring og kontroll av forsikringsrisiko, riskmitigering (kvalitative mål og gjenforsikring), aktuarberegninger (prising, beregning av forsikringstekniske avsetninger inkludert skatt- og risikomargin og forvaltning av overskudd), lønnsomhet og kostnadsanalyser, MCEV, risiko- og kapitalberegninger (MCR og SCR som Solvens 2, kapitalkrav og intern kapital), ALM.
 • Aktuarielle kontroller og valideringer
 • Forretningseffektivitet
  som datakvalitet og prosesser og prosedyrer for aktuarområdet.
 • Egen risiko- og solvensvurdering (ORSA)
 • Kvalitativ og kvantitativ rapportering

FCG tilbyr følgende aktuartjenester:

 • Rådgivning og opplæring
 • GAP-analyse og implementering
 • Prosjektledelse
 • Ressursbistand og outsourcing
 • Analyser og estimater
 • Kontroller og valideringer
 • Rapportering
 • Revisjons & Second Opinon